Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO www.studio22.eu
wraz z REGULAMINEM SKLEPU INTERNETOWEGO
z dnia 1 maja 2016 r.


§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania portalu internetowego www.studio22.eu oraz zasady świadczenia na rzecz użytkowników portalu usług drogą elektroniczną przez Stefana Gawrońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Stefan Gawroński Pracownia Plastyczna „STUDIO 22” (ul. Moniuszki 8/4, 78 – 320 Połczyn – Zdrój, REGON: 330460223, NIP: 672-128-41-08; tel./fax: 94 36 64 970, tel. kom.: 696 355 771; adres e – mail: biuro@studio22.eu).
2. Ilekroć w regulaminie użyte jest jedno ze wskazanych poniżej pojęć, należy je rozumieć w sposób następujący:
    a) Regulamin – niniejszy regulamin;
    b) Portal – serwis internetowy administrowany przez Stefana Gawrońskiego obejmujący wszystkie strony internetowe zlokalizowane pod adresem www.studio22.eu;
    c) Administrator – podmiot administrujący portalem, którym jest Stefan Gawroński;
    d) Usługi (Usługa) – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika szczegółowo sprecyzowane w § 2 ust. 2 Regulaminu;
    e) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu;
    f) Sklep Internetowy – Usługa będąca funkcjonalnością Portalu, w ramach której Administrator zaprasza Użytkowników do składania ofert kupna określonych produktów (dalej: Produkty) za określoną cenę;
    g) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Użytkownikiem jako kupującym i Administratorem, jako sprzedającym, dotycząca Produktu;
    h) Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;
    i) Konsument – Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
3. Do korzystania z Portalu konieczne jest posiadanie sprawnych urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania, a w szczególności przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Przeglądarka internetowa powinna ponadto obsługiwać szyfrowaną transmisję danych (SSL) i skrypty Javascript.
4. Administrator dokłada starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu.
5. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu oraz informacje o naruszeniach Regulaminu przez Użytkowników lub Administratora Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@studio22.eu

§ 2.
Umowa i Usługi

1. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu przez Użytkownika pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem dochodzi do zawarcia na czas nieokreślony umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: Umowa).
2. Administrator świadczy następujące Usługi:
a) udostępnienie Użytkownikom Portalu,
b) przesyłanie Użytkownikom pocztą elektroniczną informacji o Produktach oferowanych w Sklepie Internetowym, o ile Użytkownicy wyrazili na powyższe zgodę,
c) udostępnienie Sklepu Internetowego celem składania przez Użytkowników ofert nabycia przedmiotów dostępnych w Sklepie Internetowym za podaną tam cenę.
3. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu Usług oraz rozpoczęcia świadczenia nowych Usług. § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Użytkownik może korzystać ze wszystkich nowych Usług świadczonych przez Administratora.
4. Do rozwiązania Umowy dochodzi z terminem natychmiastowym z momentem zaprzestania korzystania z Portalu przez Użytkownika oraz – w przypadkach przewidzianych Regulaminem – poprzez rozwiązanie Umowy przez Administratora.

§ 3.
Użytkownicy

1. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Użytkownikiem może być każda osoba prawna.
3. Użytkownikiem może być każda jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną.
4. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 4.
Sklep Internetowy – Produkty i Zamówienia

1. W ramach Sklepu Internetowego Administrator publikuje:
a) informacje o Produktach, które mogą być nabyte przez Użytkowników, w tym wyczerpujące informacje obejmujące: nazwę Produktu, jego przeznaczenie, właściwości, parametry, kolorystykę itp.,
b) informacje o cenie danego Produktu; cena wyrażana jest w złotych polskich i zawiera podatek od towarów i usług w obowiązującej aktualnie stawce,
c) informacje o terminie realizacji Zamówienia odnośnie danego Produktu zgodnie z § 5 ust. 9 - 13,
d) w sposób jasny i zrozumiały wszystkie informacje, których podanie jest konieczne zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i informację o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Produkty są produktami wykonanymi z drewna, które jest materiałem naturalnym, a w związku z tym ich kolorystyka może nieznacznie odbiegać od danych opublikowanych w ramach Sklepu Internetowego. Powyższe różnice nie stanowią podstawy do roszczeń Kupującego wynikających z rękojmi lub gwarancji.
3. Żadne informacje publikowane przez Administratora w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
4. Celem złożenia Administratorowi oferty zawarcia Umowy Sprzedaży (dalej: Zamówienie) Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz Zamówienia dostępny na Portalu poprzez:
    a) podanie imienia i nazwiska Użytkownika, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz pełnego adresu, znajdującego się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać wysłany Produkt objęty Umową Sprzedaży,
    b) wybór preferowanej formy płatności ceny,
    c) wybór preferowanej formy dostawy przesyłki,
    d) wybór, w zależności od rodzaju Produktu: preferowanej metody montażu i koloru impregnatu lub nośnika i wymiarów,
    e) numeru projektu Produktu ze zmodyfikowaną szatą graficzną, o którym mowa w § 6,
    f) podanie informacji o konieczności wystawienia przez Administratora karty Produktu zawierającej w szczególności informacje o materiałach, z których Produkt jest wykonany i parametrach Produktu,
    g) podanie informacji o konieczności wystawienia przez Administratora faktury VAT i podanie danych odbiorcy faktury,
    h) oświadczenie, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
5. Podanie danych, o których mowa w ust. 4 jest dobrowolne, jednakże jest ono również konieczne do skutecznego złożenia Zamówienia.
6. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika przycisku oznaczonego słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
7. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mail na podany w formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej z podsumowaniem Zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie Internetowym.
8. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
9. Zamówienie niejasne, niekompletne lub budzące wątpliwości nie zostanie zrealizowane, jeżeli Użytkownik nie dokona jego korekty. Administrator wezwie Użytkownika do skorygowania lub uzupełnienia Zamówienia.
10. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży określonego Produktu za cenę opublikowaną w Sklepie Internetowym.
11. Dostawy realizowane są jedynie na terytorium Polski.

§ 5.
Sklep Internetowy – realizacja Zamówień i płatności

1. Wypełniając formularz Zamówienia zgodnie z § 4 ust. 4 lit. b powyżej Użytkownik ma możliwość wyboru następujących form płatności ceny:
    a) przelew na konto Administratora, którego numer jest publikowany w ramach Sklepu Internetowego,
    b) gotówka za pobraniem przy odbiorze przesyłki kurierskiej,
    c) odroczony termin płatności przelewem.
2. Forma płatności, o której mowa w ust. 1 lit. c zarezerwowana jest wyłącznie dla Użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Możliwość uzyskania odroczonego terminu płatności uzależniona jest od wyniku weryfikacji dokonywanej przez Administratora w toku rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem i wymaga zawarcia odrębnej umowy.
3. W przypadku wyboru płatności ceny w formie przelewu Użytkownik ma prawo wpłacić kwotę ceny i kosztów przesyłki na rachunek bankowy Administratora w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od złożenia Zamówienia. Brak wpłaty kwoty ceny i kosztów przesyłki w powyższym terminie jest równoznaczny z cofnięciem przez Kupującego oferty, o której mowa w § 4 ust. 9.
4. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje:
a) w przypadku wyboru formy płatności ceny, o której mowa w ust. 1 lit. a z momentem zaksięgowania kwoty ceny i kosztów przesyłki na rachunku bankowym Administratora,
b) w przypadku wyboru formy płatności ceny, o której mowa w ust. 1 lit. b z momentem złożenia przez Użytkownika Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 6.
5. Wypełniając formularz Zamówienia zgodnie z § 4 ust. 4 lit. c Użytkownik ma możliwość wyboru następujących form dostawy i odbioru Produktu:
a) przesyłka kurierska;
b) przesyłka kurierska pobraniowa;
c) odbiór osobisty w biurze Administratora pod adresem: Przyrowo 22, Połczyn Zdrój;
d) dostawa do wskazanego przez Użytkownika miejsca na terenie Polski środkiem transportu należącym do Administratora.
6. Forma dostawy, o której mowa w ust. 5 lit. d dotyczy wyłącznie Zamówień na Produkty o łącznej wadze przekraczającej 300 (słownie: trzysta) kilogramów i nie obejmuje oferowanych w Sklepie Internetowym tablic edukacyjnych (dydaktycznych). W przypadku wyboru przez Użytkownika Produktów o łącznej wadze nieprzekraczającej 300 (słownie: trzystu) kilogramów lub tablic dydaktycznych (edukacyjnych) opcja dostawy, o której mowa w ust. 5 lit. d) pozostaje nieaktywna.
7. Koszty przesyłki i dostawy Produktu ponosi Użytkownik. Koszty przesyłki wynikają z aktualnych cenników dostawców i są publikowane w ramach Portalu. Koszty dostawy Produktu środkiem transportu należącym do Administratora uzależnione się od miejsca dostawy oraz aktualnych cen paliwa i są publikowane w ramach Portalu.
8. Odbiór osobisty Produktu przez Użytkownika w biurze Administratora jest bezpłatny.
9. Termin wykonania wysyłki Produktu wynosi do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych liczonych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. Termin dostawy Produktu środkiem transportu należącym do Administratora wynosi do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia zaksięgowania kwoty ceny i kosztów dostawy na rachunku bankowym Administratora.
11. Odbiór osobisty Produktu w siedzibie Administratora możliwy jest w terminie 14 (słownie: czternastu) dni począwszy od dnia następującego po upływie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia zaksięgowania kwoty ceny na rachunku bankowym Administratora, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny odbioru.
12. W przypadku Zamówień o wadze przekraczającej 300 (słownie: trzysta) kilogramów termin wydania Produktu Użytkownikowi wynosi do trzydziestu dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
13. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 08:00 do 16:00.
14. W przypadku niedoręczenia Produktu z winy Kupującego (w szczególności w przypadku podania błędnego adresu) Produkt zostanie wysłany ponownie po zapłacie przez Kupującego kosztów przesyłki, o czym Administrator poinformuje Kupującego. Konsument może albo uiścić koszty przesyłki, albo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia przekazania tej informacji na piśmie lub na adres e-mail: biuro@studio22.eu
15. Administrator ma obowiązek przekazać Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży na piśmie, najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży zawiera wszystkie informacje, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. d Regulaminu.
16. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany cen przedmiotów dostępnych w Sklepie Internetowym. Zmiana ta nie dotyczy Użytkowników, którzy złożyli Zamówienie przed dniem opublikowania nowej ceny.

§ 6.
Modyfikacje szaty graficznej Produktów

1. Administrator dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w szacie graficznej niedrewnianych elementów Produktów udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego na życzenie Użytkownika. Zmiany te są nieodpłatne i dotyczą w szczególności kolorystki, rozmieszczenia poszczególnych elementów grafiki oraz treści umieszczanych na Produktach tekstów.
2. Użytkownik zainteresowany zakupem Produktu ze zmianami w szacie graficznej wysyła na adres poczty elektronicznej Administratora e - mail z informacją o powyższym i numerem telefonu do kontaktu.
3. Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem pod wskazanym przez Użytkownika numerem telefonu w terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego od otrzymania e – maila. W toku rozmowy telefonicznej Użytkownik i Administrator uzgadniają szczegóły modyfikowanej szaty graficznej Produktu, po czym w terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego Administrator wysyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika, z którego Użytkownik kontaktował się z Administratorem, opatrzony numerem projekt Produktu ze zmodyfikowaną szatą graficzną do akceptacji.
4. Użytkownik ma prawo zgłaszania poprawek do projektu. Brak odpowiedzi Użytkownika w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia otrzymania projektu Produktu ze zmodyfikowaną szatą graficzną lub złożenie Zamówienia na Produkt ze wskazaniem numeru, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, poczytuje się za akceptację projektu przez Użytkownika. Akceptacja przez Użytkownika projektu Produktu ze zmodyfikowaną szatą graficzną jest równoznaczna z brakiem możliwości wprowadzania dalszych zmian do projektu.
5. Ustęp poprzedzający stosuje się odpowiednio do kolejnych wersji projektu Produktu ze zmodyfikowaną szatą graficzną, powstałych w wyniku zgłaszania poprawek przez Użytkownika.

§ 7.
Prawa Konsumenta

1. Administrator ma obowiązek dostarczyć Produkt bez wad.
2. Administrator ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta z tytułu rękojmi za wadę fizyczną Produktu, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
3. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Konsument może domagać się od Administratora wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Konsument może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Administrator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Administratora albo Administrator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
4. Administrator ma obowiązek ustosunkować się do żądania Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady i oświadczenia o obniżeniu ceny ze wskazaniem kwoty, o którą cena ma być obniżona, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Jeżeli nie uczyni tego, uważa się, że uznał roszczenia Konsumenta za uzasadnione.
5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Administratora do żądania Konsumenta niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Administratora, Konsument zostanie poproszony przez Administratora o dostarczenie Produktu na koszt Administratora na adres biura Administratora, tj. Przyrowo 22, 78 – 320 Połczyn Zdrój. W odniesieniu do Produktów, których waga netto przekracza 300 (słownie: trzysta) kilogramów Konsument jest obowiązany udostępnić Produkt do wglądu Administratorowi w miejscu, w którym Produkt się znajduje w terminie uzgodnionym wcześniej z Administratorem.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
    a) uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wynikające z niezgodnego z zaleceniami Administratora używania, konserwacji i przechowywania Produktów;
    b) uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wskutek ingerencji Konsumenta lub osób trzecich w Produkt;
    c) uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wskutek zdarzeń losowych;
    d) normalne zużycie Produktu;
    e) nieznaczne odstępstwa wielkości, wagi i kolorystyki Produktu od danych publikowanych w ramach Sklepu Internetowego, wynikające z rękodzielniczego charakteru Produktów;
    f) właściwości Produktu wynikające z cech drewna, w szczególności:
     • szorstkość powierzchni drewnianej, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie sęków,
     • nieregularne usytuowanie sęków,
     • różnice odcieni drewna w ramach jednego Produktu;
    g) zmiany tonacji kolorystycznej i przebarwienia powłoki lakierniczej wskutek ekspozycji Produktu na długotrwałe działanie promieni słonecznych lub promieniowania o podobnym działaniu;
    h) zmiany wyglądu i faktury oraz uszkodzenia Produktów wykonanych z drewna, będące naturalną konsekwencją działania niekorzystnych warunków atmosferycznych na drewno, w szczególności:
     • mikropęknięcia,
     • wycieki żywicy,
     • szarzenie, zmiany odcieni, przebarwienia,
     • przebarwienia solno – żywiczne,
     • zmiany wymiarów elementów drewnianych w granicach +/- 10% w stosunku do wymiarów podawanych w ramach Sklepu Internetowego,
     • wykrzywianie i łódkowanie elementów drewnianych.

7. Roszczenia Konsumenta z tytułu rękojmi mogą być zgłaszane pisemnie lub na adres e-mail biuro@studio22.eu
8. W terminie 14 (słownie: czternastu) dni od zgłoszenia roszczenia Administrator przekaże Konsumentowi pisemne stanowisko w sprawie zgłoszonego roszczenia.
9. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wydania zamówionego Produktu na piśmie lub na adres e-mail biuro@studio22.eu. Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
10. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Administrator ponosi koszty dostarczenia Produktu Konsumentowi do wysokości najtańszego sposobu dostarczenia danego Produktu oferowanego przez Administratora.
12. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W odniesieniu do Produktów, których z uwagi na ich charakter nie można odesłać w zwykły sposób pocztą, Administrator odbiera je na swój koszt z miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, do którego Produkt był dostarczony przez Administratora.
13. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
14. Administrator nie odbiera przesyłek wysłanych na koszt Administratora, jednakże w razie zasadności roszczenia Konsumenta, przysługuje mu zwrot kosztów przesyłki.
15. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w szczególności w odniesieniu do umowy:
    a. o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy;
    b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
    c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
    f. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Administrator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Administrator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
16. W przypadku, gdy Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Administratora usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Konsument będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

§ 8.
Roszczenia Kupujących niebędących Konsumentami

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Kupujących niebędących Konsumentami.
2. Z chwilą wydania przez Administratora, w przypadku wyboru przez Kupującego form dostawy, o których mowa w § 5 ust. 5 lit. a i b, Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Administrator nie ponosi w takim wypadku odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe w czasie od przyjęcia Produktu przez przewoźnika aż do wydania Produktu Kupującemu. Administrator nie ponosi w takim wypadku również odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie Produktu.
3. W sytuacji wyboru przez Kupującego form dostawy, o których mowa w § 5 ust. 5 lit. a i b, Kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
4. Na zakupione przez Kupujących Produkty wykonane z drewna impregnowanego ciśnieniowo oraz montowane przy użyciu łączników wykonanych ze stali nierdzewnej Administrator udziela trzyletniej gwarancji, której termin rozpoczyna bieg w dniu wydania rzeczy Kupującemu. Ujawnione we wskazanym okresie wady Produktów będą usuwane nieodpłatnie przez Administratora.
5. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia i zniszczenia impregnowanego drewna i łączników ze stali nierdzewnej. Do uprawnień Kupującego z tytułu gwarancji mają zastosowanie wyłączenia, o których mowa w § 7 ust. 6.
6. Jakakolwiek ingerencja Kupującego lub osób trzecich w Produkt powoduje utratę uprawnień z gwarancji.
7. Uszkodzony Produkt Kupujący dostarcza do biura Administratora na koszt Administratora. W odniesieniu do Produktów, których waga netto przekracza 300 (słownie: trzysta) kilogramów Administrator odbiera je na swój koszt z miejsca, w którym Produkt się znajduje po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru z Kupującym, przypadającego w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dokonania przez Kupującego zgłoszenia gwarancyjnego.
8. Warunkiem rozpatrzenia przez Administratora zgłoszenia gwarancyjnego złożonego przez Kupującego jest dostarczenie Administratorowi wraz z Produktem oryginalnego dowodu zakupu Produktu.
9. O wynikach rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego Administrator informuje Kupującego w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia dostarczenia Administratorowi lub odbioru przez Administratora Produktu, którego dotyczy zgłoszenie gwarancyjne.
10. W przypadku uznania zasadności zgłoszenia gwarancyjnego Administrator dokonuje naprawy Produktu. W przypadku, gdy naprawa Produktu nie jest możliwa, Administrator dokonuje wymiany Produktu na nowy lub zwraca zapłaconą przez Kupującego cenę, przy czym wybór świadczenia należy do Administratora. Koszty dostawy do Kupującego Produktu naprawionego lub wymienionego na nowy ponosi Administrator.
11. Termin realizacji świadczeń, o których mowa w ustępie poprzedzającym, wynosi do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia poinformowania Kupującego przez Administratora o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego.
12. W sytuacji, gdy zgłoszenie gwarancyjne okaże się nieuzasadnione koszty zwrotu Produktu Administratorowi lub odbioru Produktu przez Administratora oraz odesłania Produktu Kupującemu ponosi Kupujący.
13. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w ust. 10, jeżeli przed upływem 14 (słownie: czternastu) dni od stwierdzenia wady nie zawiadomi o tym Administratora.
14. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego zostaje wyłączona.
15. Administrator nie odbiera przesyłek wysłanych na koszt Administratora, jednakże w razie zasadności roszczenia Kupującego, przysługuje mu zwrot kosztów przesyłki.

§ 9.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

Administrator informuje Konsumentów o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, w szczególności poprzez złożenie przez Konsumenta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsument ma również możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oraz może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu przy bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (bezpłatny numerem infolinii konsumenckiej: 800 007 707) oraz Stowarzyszenia Konsumentów Polskich (adres e-mail porady@dlakonsumentow.pl).

§ 10.
Polityka prywatności

1. Administrator szanuje dane osobowe Użytkowników i przetwarza je wyłącznie w zakresie zgodnym z prawem i Regulaminem.
2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
3. Administrator zgłosił zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane osobowe przechowywane są na serwerze należącym do Administratora.
5. Podczas wypełniania formularza Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 4, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży.
6. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5 jest dobrowolne, jej udzielenie jest jednak konieczne do skutecznego złożenia Zamówienia.
7. Podczas wypełniania formularza Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 4, Użytkownik może ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z promocją, reklamą i marketingiem Produktów.
8. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 7 jest dobrowolne, a jej udzielenie nie jest konieczne do skutecznego złożenia Zamówienia.
9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie w informacji wysłanej na piśmie lub na adres e-mail biuro@studio22.eu
10. W przypadku otrzymania informacji, o której mowa w ust. 9 powyżej Administrator niezwłocznie usuwa dane osobowe Użytkownika.
11. Podczas wypełniania formularza Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 4, Użytkownik może ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodę, o której mowa w niniejszym ustępie Użytkownik może cofnąć w każdym czasie w informacji wysłanej na piśmie lub na adres e-mail biuro@studio22.eu

§ 11.
Prawa autorskie

1. Administratorowi przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów publikowanych w ramach Portalu.
2. Kopiowanie, powielanie, modyfikowanie utworów, o których mowa w ust. 1 oraz tworzenie utworów zależnych bez zgody Administratora jest niedozwolone.

§ 12.
Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator ma prawo do wszelkich zmian zawartości i funkcjonalności Portalu, w tym do rezygnacji ze świadczenia Usług, czasowego wyłączenia Portalu. Administrator ma także prawo do całkowitego i trwałego zaprzestania świadczenia jakichkolwiek Usług w ramach Portalu. Powyższe nie uprawnia Administratura do wstrzymania wykonania zawartych Umów Sprzedaży.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania, o których mowa w ust. 1.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, rzetelność i wiarygodność informacji publikowanych w ramach Portalu przez Użytkowników.
4. Administrator nie odpowiada za wadliwe działanie systemu z uwagi na okoliczności leżące po stronie Użytkownika bądź dostawcy usług internetowych, chyba że taka odpowiedzialność Administratora wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących.


§ 13.
Odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi lub innemu Użytkownikowi w następstwie naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a w szczególności w następstwie podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych albo oświadczeń.
2. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi lub innemu Użytkownikowi w przypadku zamieszczenia w ramach Portalu informacji naruszających prawa Administratora, innego Użytkownika lub innych osób trzecich.

§ 14.
Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących funkcjonowania Portalu.
2. Reklamacje należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biuro@studio22.eu
3. Reklamacje rozpatruje Administrator.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

§ 15.
Zmiana Regulaminu

1. Administrator ma prawo do każdoczesnej zmiany Regulaminu.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie najwcześniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od opublikowania informacji o nowej treści Regulaminu w ramach Portalu, chyba że z uwagi na charakter zmiany nie jest możliwe naruszenie praw Użytkowników.
3. Administrator zobowiązany jest stale publikować w ramach Portalu jednolitą treść Regulaminu.
4. Administrator jest uprawniony bez zgody Użytkowników do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz z Umów na jakikolwiek podmiot trzeci. Informację o dokonanej cesji Administrator opublikuje w ramach Portalu. Powyższe uprawnienie nie dotyczy przeniesienia praw i obowiązków z Umów Sprzedaży.

§ 16.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2. Spory powstałe na gruncie stosowania Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora, chyba, że nie jest to zgodne z przepisem bezwzględnie obowiązującym.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl